DyM Formación

MOSSOS D'ESQUADRA

CONVOCATORIA 2017

Presentación del curso

- TEMARIO MOSSOS D'ESQUADRA
- PSICOTÉCNICOS – PREPARACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL Y PERFIL DE PERSONALIDAD
- FÍSICAS (circuito agilidad, dinamómetro, course navette, dominadas…)

TEMARIO: LUNES MAÑANA DE 09:30 a 12:30 Y TARDE DE 16:30 a 19:30
PSICOTECNICOS: MIÉRCOLES TARDE DE 16:30 a 19:30 Y JUEVES MAÑANA DE 09:30 a 12:30
FISICAS: VIERNES TARDE DE16:00 a 18:00


Temario del curso

Àmbit A

Coneixements de l'entornTema A.1

Història de Catalunya (part I):

1. L'antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).

8. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.

9. Les transformacions del segle XVIII.Tema A.2

Història de Catalunya (part II):

1. El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.

2. Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.

3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

4. El primer terç del segle XX (1898-1931).

5. La República i la Guerra Civil.

6. La dictadura franquista.

7. La Transició i la recuperació de l'autonomia.

8. La Catalunya del segle XXI.Tema A.3

Història de la policia a Catalunya

1. Les forces de seguretat i la seva història.

2. L'origen dels Mossos d'Esquadra.

3. Transformacions policials durant el segle XIX.

4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.

5. La policia i la democràcia.Tema A.4

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. La llengua aranesa.

4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.Tema A.5

Marc geogràfic de Catalunya

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.Tema A.6

Entorn social a Catalunya

1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.

2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.

3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

5. Els serveis socials a Catalunya.Tema A.7

Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

3. Seguretat de la informació.

4. L'Administració electrònica. Signatura electrònica.

5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.Àmbit B

InstitucionalTema B.1

L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

2. Contingut i estructura.

3. Els drets, els deures i els principis rectors.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.Tema B.2

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Altres institucions estatutàries.Tema B.3

L'ordenament jurídic de l'Estat

1. L'ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.Tema B.4

Els drets humans i els drets constitucionals

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Les garanties normatives.

6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

7. Les garanties jurisdiccionals.

8. La suspensió dels drets constitucionals.Tema B.5

Les institucions polítiques de l'Estat

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Altres institucions de l'Estat.Tema B.6

Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.Tema B.7

L'organització territorial de l'Estat

1. Els models d'organització territorial.

2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

7. Les vegueries.Tema B.8

La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.Àmbit C

De seguretat i policiaTema C.1

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència.

2. La competència en matèria de seguretat.Tema C.2

El Departament d'Interior

1. Funcions del Departament d'Interior.

2. Estructura del Departament d'Interior.

3. La Direcció General de la Policia.

4. La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

5. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

6. El Servei Català de Trànsit.

7. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.Tema C.3

La coordinació policial

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.

3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).Tema C.4

El marc legal de la seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació.

2. La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial d'actuació i estructura.

3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.Tema C.5

El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial.

2. El Codi europeu d'ètica de la policia.

3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.Àmbit D

Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social

a) Catalunya.

b) Estat espanyol.

c) Internacional.
TEMARIO:
Tema 1. El perro. Introducción. Orígenes e historia. Razas. Posibilidades de empleo.

Tema 2. El adiestramiento. Instintos, estímulos. Condicionamientos. Jerarquía. El aprendizaje en el perro. Tipos de aprendizaje aplicados al adiestramiento.

Tema 3. El guía canino o adiestrador. Cualidades necesarias. Proceso de selección de un guía.

Tema 4. Reglas básicas del adiestramiento. Conocimiento del material y de su manejo para el adiestramiento y medios auxiliares. Obediencia y órdenes de mando. Procedimientos de seguridad en el manejo de perros.

Tema 5. El perro de defensa y seguridad. Características. Razas principales. Posibilidades de empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros: toma de contacto, trabajo de confianza, obediencia básica, fases de ladrido y mordida, enfrentamiento y suelta a la orden, cacheo y conducción, ataque con bozal.

Tema 6. El perro de búsqueda y detección de sustancias explosivas. Posibilidades de empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros. Descripción de las condiciones de la búsqueda y detección de sustancias explosivas. Identificación y aplicación de técnicas de búsqueda.

Tema 7. Cuidados básicos. Alimentación. Principales enfermedades y primeros auxilios. Zoonosis. Documentación sanitaria obligatoria. Responsabilidad penal y civil. Prevención de riesgos laborales.

Tema 8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
TEMARIO:
Tema 1. El perro. Introducción. Orígenes e historia. Razas. Posibilidades de empleo.

Tema 2. El adiestramiento. Instintos, estímulos. Condicionamientos. Jerarquía. El aprendizaje en el perro. Tipos de aprendizaje aplicados al adiestramiento.

Tema 3. El guía canino o adiestrador. Cualidades necesarias. Proceso de selección de un guía.

Tema 4. Reglas básicas del adiestramiento. Conocimiento del material y de su manejo para el adiestramiento y medios auxiliares. Obediencia y órdenes de mando. Procedimientos de seguridad en el manejo de perros.

Tema 5. El perro de defensa y seguridad. Características. Razas principales. Posibilidades de empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros: toma de contacto, trabajo de confianza, obediencia básica, fases de ladrido y mordida, enfrentamiento y suelta a la orden, cacheo y conducción, ataque con bozal.

Tema 6. El perro de búsqueda y detección de sustancias explosivas. Posibilidades de empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros. Descripción de las condiciones de la búsqueda y detección de sustancias explosivas. Identificación y aplicación de técnicas de búsqueda.

Tema 7. Cuidados básicos. Alimentación. Principales enfermedades y primeros auxilios. Zoonosis. Documentación sanitaria obligatoria. Responsabilidad penal y civil. Prevención de riesgos laborales.

Tema 8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
TEMARIO:
Tema 1. El perro. Introducción. Orígenes e historia. Razas. Posibilidades de empleo.

Tema 2. El adiestramiento. Instintos, estímulos. Condicionamientos. Jerarquía. El aprendizaje en el perro. Tipos de aprendizaje aplicados al adiestramiento.

Tema 3. El guía canino o adiestrador. Cualidades necesarias. Proceso de selección de un guía.

Tema 4. Reglas básicas del adiestramiento. Conocimiento del material y de su manejo para el adiestramiento y medios auxiliares. Obediencia y órdenes de mando. Procedimientos de seguridad en el manejo de perros.

Tema 5. El perro de defensa y seguridad. Características. Razas principales. Posibilidades de empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros: toma de contacto, trabajo de confianza, obediencia básica, fases de ladrido y mordida, enfrentamiento y suelta a la orden, cacheo y conducción, ataque con bozal.

Tema 6. El perro de búsqueda y detección de sustancias explosivas. Posibilidades de empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros. Descripción de las condiciones de la búsqueda y detección de sustancias explosivas. Identificación y aplicación de técnicas de búsqueda.

Tema 7. Cuidados básicos. Alimentación. Principales enfermedades y primeros auxilios. Zoonosis. Documentación sanitaria obligatoria. Responsabilidad penal y civil. Prevención de riesgos laborales.

Tema 8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

REQUISITOS

Las personas participantes deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2.1 de la convocatoria, que son las siguientes:

- Tener la nacionalidad española de acuerdo con la legislación vigente.
- Haber cumplido 18 años y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa.
- Tener el título de Bachiller, de Técnico o equivalente. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, hay que disponer de la homologación correspondiente del órgano competente.
- Tener una altura mínima de 1,65 m los hombres y de 1,60 m las mujeres, y un índice de masa corporal de Quetelet entre 18,5 y 30, de acuerdo con lo previsto en la base 6.1.5 de la convocatoria.
- No estar incluido en ninguna causa de exclusión médica de las establecidas en el anexo 3 de la convocatoria.
- No tener antecedentes penales, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme.
- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas.
- Haber satisfecho la tasa de inscripción que corresponda.
- Tomar el compromiso de llevar armas mediante una declaración jurada.
- Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B, en vigor, o permisos equivalentes de acuerdo con la normativa aplicable.

Para la admisión en esta convocatoria, las personas participantes deben poseer todos los requisitos el día que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, excepto el que se especifica en la base 2.1 j) de la convocatoria. El requisito de la base 2.1 j) se debe cumplir dentro del plazo de presentación de la documentación acreditativa de los requisitos, previsto en la base 6.2.2 de la convocatoria, plazo que se hará público en el momento que se publique la relación de personas convocadas a la realización de la fase de formación.

En todos los casos, estos requisitos deben mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios / as de carrera.

Accediendo a este enlace podrás ver toda la información relacionada con la convocatoria:
http://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/ingres_al_cos_de_mossos_desquadra/


Documentación


Back to top